Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Gemensam verifikation - allmänt

Löpande bokföring

Likartade transaktioner får enligt 5 kap. 6 § BFL, där allmänna bestämmelser om verifikationer finns, dokumenteras med en gemensam verifikation. Enligt BFNAR 2013:6 punkt 6.1 utgörs sådana likartade affärshändelser av

a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser en period om högst en månad, b) affärshändelser som genereras automatiskt, eller c) andra likartade affärshändelser hänförliga till en och samma dag som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra.

För att företaget ska få använda en gemensam verifikation vid likartade affärshändelser krävs det enligt BFN att företaget har ett system för intern kontroll av levererade varor och utförda tjänster.

Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får enligt 5 kap. 6 § BFL även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får i sådana fall enligt lagtexten utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.8 får affärshändelser som dokumenteras genom en gemensam verifikation bokföras och presenteras i en bokföringspost. Likartade affärshändelser hänförliga till en och samma dag som dokumenteras genom flera verifikationer får enligt punkt 2.9 bokföras och presenteras i sammandrag i en bokföringspost, om det utan svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser som ingår i bokföringsposten. Affärshändelser som ingår i en mottagen faktura eller motsvarande handling och som dokumenteras genom flera verifikationer får enligt punkt 2.10 bokföras och presenteras i sammandrag i en bokföringspost, om det utan svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser som ingår i bokföringsposten. Affärshändelser som bokförts och presenterats i registreringsordning i ett delsystem får enligt punkt 2.11 i den systematiska sammanställningen bokföras och presenteras i sammandrag i en bokföringspost.