ÅRL skiljer på större och mindre företag (BFL skiljer också på större och mindre företag, se 6 kap. 1 § punkt 6 och 7). Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits:

  1. Medelantalet 50 anställda,

  2. 40 mkr i balansomslutning, och

  3. 80 mkr i nettoomsättning.

Motsvarande gäller för koncerner.

Exempelvis, om ett företag för både år 2020 och år 2021 överskridit samma två gränsvärden är företaget ett större företag år 2022 oavsett hur stort företaget är 2023 och ska upprätta årsredovisning enligt bestämmelserna för större företag. Observera dock att det finns möjlighet till undantag från exempelvis upplysningar och konsolidering med hänvisning till väsentlighetsprincipen i 2 kap. 3 a § ÅRL.

Gränsvärdena finns angivna i

Ur ett redovisningsperspektiv är det vanligast att man tillämpar 1 kap. 3 § ÅRL (definition av vad som är större företag respektive större koncerner). I 6 kap. 1 § BFL finns samma gränsvärde beskrivna för att ange vilka företag som ska upprätta årsredovisning (i stället för årsbokslut).

I BFNAR 2006:11 beskriver BFN hur gränsvärdena (nettoomsättning, balansomslutning och antalet anställda) ska beräknas.