Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Gränsvärden

 

ÅRL skiljer på större och mindre företag (BFL skiljer också på större och mindre företag, se 6 kap 1 § punkt 6 och 7). Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits.

  1. Medelantalet 50 anställda,

  2. 40 mkr i balansomslutning, och

  3. 80 mkr i nettoomsättning.

Exempelvis, om ett företag för både år 2018 och år 2019 överskridit samma två gränsvärden är företaget ett större företag år 2019 oavsett hur stort företaget är 2020. Observera dock att det finns möjlighet till undantag från exempelvis upplysningar och konsolidering med hänvisning till väsentlighetsprincipen i 2 kap. 3 a § ÅRL.

Från och med den 1 januari 2007 ska gränsvärden beräknas för vad som är större företag respektive större koncern i svensk redovisningsreglering. Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Gränsvärdena finns angivna i

  • stiftelselagen (1994:1220),

  • årsredovisningslagen (1995:1554),

  • bokföringslagen (1999:1078), samt

  • aktiebolagslagen (2005:551),

  • lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Ur ett redovisningsperspektiv är det vanligast att man tillämpar 1 kap. 3 § ÅRL (definition av vad som är större företag respektive större koncerner). I 6 kap. 1 § BFL finns samma gränsvärde beskrivna för att ange vilka företag som ska upprätta årsredovisning (i stället för årsbokslut).

I BFNAR 2006:11 beskriver BFN hur gränsvärdena (nettoomsättning, balansomslutning och antalet anställda) ska beräknas. Det allmänna rådet uppdaterades senast i maj 2019.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%