Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Hållbarhetsrapport

 

Från och med den 1 december 2016 gäller reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy. Implementering av lagstiftningen sker i 6 kap. ÅRL. De nya reglerna om hållbarhetsrapport ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Stora företag som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor ska enligt 6 kap. 10 § ÅRL upprätta en särskild rapport med hållbarhetsupplysningar:

  1. medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250,

  2. företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 mkr,

  3. företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 mkr.

De företag som berörs av bestämmelserna i ÅRL ska antingen redovisa eller förklara varför redovisningen inte är relevant (”följa eller förklara principen”).

Hållbarhetsrapporten ska enligt 6 kap. 12 § ÅRL innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet. Däribland upplysningar i frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Rapporten ska enligt 6 kap. 12 § ÅRL ange

  1. företagets affärsmodell,

  2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts,

  3. resultatet av policyn,

  4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är relevant, företagens affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa effekter,

  5. hur företaget hanterar riskerna, och

  6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Rapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till belopp som tas upp i årsredovisningen. Den kan också ytterligare förklara belopp i årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättande av rapporten sak det anges i rapporten vilka dessa riktlinjer är. Om företaget saknas policy för punkterna 1-6 ovan ska detta tydligt anges.

Företag som är dotterföretag behöver inte lämna en hållbarhetsrapport för den egna verksamheten om företaget och samtliga dessa dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen, se 6 kap. 10 § ÅRL. Företag som därmed inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i not och där ange namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningen ska ingå i förvaltningsberättelsen, men kan lämnas som en separat rapport med hänvisning i förvaltningsberättelsen, se 6 kap. 11 § ÅRL. Om hållbarhetsrapporten lämnas som en separat rapport ska upplysning om detta lämnas i förvaltningsberättelsen.

Revisor ska kontrollera att en fristående hållarhetsrapport har lämnats, men det finns inte krav på bestyrkande. Däremot ska revisorn ange huruvida den rapport som företaget hänvisar till har upprättats eller inte (se 6 kap. 14 § ÅRL).

Upprättande och offentliggörande av hållbarhetsrapporten för ett aktiebolag faller inom det som är styrelsens ansvarsområde.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%