Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Händelser efter balansdagen

K3-regler

Händelser efter balansdagen är enligt K3 punkt 32.2 såväl gynnsamma som ogynnsamma händelser som har inträffat mellan balansdagen och den dag då den finansiella rapporten avges.

Händelser efter balansdagen delas upp i två olika typer av händelser, dels händelser som bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen, dels händelser som indikerat förhållanden som uppstått efter balansdagen (punkt 32.3). Avseende händelser som bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen, ska om de inträffat innan årsredovisning avges beaktas i bokslutet.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 2.11 när årsredovisningen avges beakta händelser efter balansdagen som förelåg på balansdagen.

Upplysningar

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ska upplysas om i not enligt 5 kap. 22 § ÅRL om de inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen. Upplysningen ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelsen eller händelserna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...