Innehåll

K3-regler

Händelser efter balansdagen är enligt punkt 32.2 såväl gynnsamma som ogynnsamma händelser som har inträffat mellan balansdagen och den dag då den finansiella rapporten är upprättad.

Händelser efter balansdagen delas upp i två olika typer av händelser, dels händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan den finansiella rapporten är upprättad dels händelser som indikerat förhållanden som uppstått efter balansdagen (punkt 32.3). Avseende händelser som bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen, ska de om de inträffat innan årsredovisning upprättas beaktas i bokslutet.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 2.11 i årsredovisningen beakta händelser som

  1. inträffat efter balansdagen fram till dess att årsredovisningen är upprättad, och

  2. bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen.

Upplysningar

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ska upplysas om i not enligt 5 kap. 22 § ÅRL om de inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen. Upplysningen ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelsen eller händelserna.