Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Hemsida

Företagets utgifter för produktion av egen hemsida, webbsida eller webbplats på internet i syfte att utforma en företags- eller produktunik presentation utgör oftast en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam (kontogrupp 59), alternativt som köpta IT-tjänster, IT/IT-tjänster (konto 6540). Om företaget däremot utnyttjar egen dator och programvara ingår framställningskostnaderna för hemsidan indirekt i företagets övriga kostnader för kontors- och datamaterial, tele- och datakommunikation samt löner.

När det gäller redovisning av de interna utgifterna för att utveckla och driva ett företags egen hemsida kan utgifter för utveckling i vissa fall vara beroende av vad hemsidan ska användas för, och då aktiveras vissa regelverk. Löpande utgifter för att underhålla en hemsida ska dock kostnadsföras löpande.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill. Enligt kapitel 18 ska ett företag välja mellan att tillämpa aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade hemsidor. Förvärvade immateriella tillgångar ska aktiveras. Om aktiveringsmodellen tillämpas ska enligt 4 kap. 2 § ÅRL avsättning göras till en fond för utvecklingsutgifter.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 får aldrig aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, se punkt 10.4. Inte heller utgifter för förvärvade immateriella tillgångar som ingår som en del i den egenupparbetade tillgången får aktiveras enligt punkten.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB får aldrig aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, se punkt 9.4. Inte heller utgifter för förvärvade immateriella tillgångar som ingår som en del i den egenupparbetade tillgången får aktiveras enligt punkten.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar och SIC 32 Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt RFR 2 behöver inte SIC 32, som anger att utgifter för hemsidor/webbplatser i vissa fall ska aktiveras, tillämpas i svensk juridisk person. Enligt RFR 2 kan sådana utgifter för utveckling som enligt IAS 38 punkt 57 ska tas upp som tillgång i koncernredovisningen kostnadsföras i juridisk person.

Även enligt SIC 32 omfattas ”ett företags egen webbplats som skapas som följd av utveckling och som är avsedd för intern eller extern åtkomst” en internt genererad immateriell tillgång som omfattas av kraven i IAS 38 punkt 57.

Enligt RFR 2 är en aktivering tillåten enligt 4 kap. 2 § ÅRL och en förutsättning för att få skattemässigt avdrag under det beskattningsår som utgiften uppkommer.