Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Hemsida

Företagets utgifter för produktion av egen hemsida, webbsida eller webbplats på internet i syfte att utforma en företags- eller produktunik presentation utgör oftast en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam (kontogrupp 59), alternativt som köpta IT-tjänster, IT/IT-tjänster (konto 6540). Om företaget däremot utnyttjar egen dator och programvara ingår framställningskostnaderna för hemsidan indirekt i företagets övriga kostnader för kontors- och datamaterial, tele- och datakommunikation samt löner.

När det gäller redovisning av de interna utgifterna för att utveckla och driva ett företags egen hemsida kan utgifter för utveckling i vissa fall vara beroende av vad hemsidan ska användas för, och då aktiveras vissa regelverk. Löpande utgifter för att underhålla en hemsida ska dock kostnadsföras löpande.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill. Enligt kapitel 18 ska ett företag välja mellan att tillämpa aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade hemsidor. Förvärvade immateriella tillgångar ska aktiveras. Om aktiveringsmodellen tillämpas ska enligt 4 kap. 2 § ÅRL avsättning göras till en fond för utvecklingsutgifter.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 får aldrig aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, se punkt 10.4. Inte heller utgifter för förvärvade immateriella tillgångar som ingår som en del i den egenupparbetade tillgången får aktiveras enligt punkten.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB får aldrig aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, se punkt 9.4. Inte heller utgifter för förvärvade immateriella tillgångar som ingår som en del i den egenupparbetade tillgången får aktiveras enligt punkten.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar och SIC 32 Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt RFR 2 behöver inte SIC 32, som anger att utgifter för hemsidor/webbplatser i vissa fall ska aktiveras, tillämpas i svensk juridisk person. Enligt RFR 2 kan sådana utgifter för utveckling som enligt IAS 38 punkt 57 ska tas upp som tillgång i koncernredovisningen kostnadsföras i juridisk person.

Även enligt SIC 32 omfattas ”ett företags egen webbplats som skapas som följd av utveckling och som är avsedd för intern eller extern åtkomst” en internt genererad immateriell tillgång som omfattas av kraven i IAS 38 punkt 57.

Enligt RFR 2 är en aktivering tillåten enligt 4 kap. 2 § ÅRL och en förutsättning för att få skattemässigt avdrag under det beskattningsår som utgiften uppkommer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...