Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Hushållsarbete

HUS-avdrag är ett samlingsbegrepp för skattereduktion för hushållsnära tjänster/hushållsarbeten (s.k. RUT - rengöring, underhåll och tvätt) och ROT-tjänster/arbeten, dvs. reparation/renovering, om- och tillbyggnad. Från och med den 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för rätt till HUS-avdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID, Swish eller betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst.

Löpande bokföring

Hushållsnära tjänster/RUT-tjänster

För enkelhetens skull används här ett sifferexempel för att illustrera hur skattereduktionen för hushållsarbete ska behandlas i säljarens bokföring:

Säljarens faktura har följande utseende:

Utfört städningsarbete i hemmet

1 800 kr (2 250 kr inkl. moms)

Material

320 kr

Bilresor

160 kr

Summa

2 280 kr

Moms 25 %

570 kr

Total summa att betala

2 850 kr

Kundens preliminära skattereduktion:

50 % på 2 250 kr

- 1 125 kr

Nettobelopp för kunden att betala

= 1 725 kr

När fakturan skickats till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet 2 850 kr. Konto 3010 Utfört arbete krediteras med 2 280 kr och konto 2610 Utgående moms krediteras med 570 kr. När företaget får betalt från kunden krediteras konto 1510 med 1 725 kr och det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras. Kundens skattelättnad, dvs. fakturans obetalda belopp, på 1 125 kr krediteras konto 1510 och kan t.ex. debiteras konto 1600 Övriga kortfristiga fordringar. När Skatteverket utbetalar beloppet krediteras konto 1600 och det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras.

Om Skatteverket inte betalar ut skattereduktionen till säljaren, t.ex. därför att köparen redan uppnått taket för skattereduktionen (50 000 kronor) får säljaren i stället begära det återstående beloppet av köparen, i exemplet 1 125 kr. Konto 1510 Kundfordringar debiteras med 1 125 kr och konto 1600 Övriga kortfristiga fordringar krediteras. Därefter gäller samma bokförings- boksluts- och deklarationsregler som för vanliga kundfordringar.

Om företaget från början vill dela upp fakturan på två konton bokförs den del av kundfordran för hushållsarbeten som betalas av Skatteverket på ett separat konto, konto 1513 Kundfordringar - delad faktura. I så fall debiteras konto 1511 Kundfordringar med 1 725 kr och konto 1513 med 1 125 kr i exemplet ovan. När kunden sedan betalar (1 725 kr) krediteras konto 1511 och när Skatteverket betalar (1 125 kr) krediteras konto 1513.

Löpande bokföring

ROT-arbeten/-tjänster

För enkelhetens skull används här ett sifferexempel för att illustrera hur skattereduktionen för ROT-arbete ska behandlas i säljarens bokföring:

Säljarens faktura har följande utseende:

Utfört målningsarbete i hemmet

 18 000 kr

  (22 500 kr inkl. moms)

Material

  5 000 kr

Bilresor

  1 500 kr

Summa

 24 500 kr

Moms 25 %

  6 125 kr

Total summa att betala

 30 625 kr

Kundens preliminära skattereduktion:

30 % på 22 500 kr

 - 6 750 kr

Nettobelopp för kunden att betala

 = 23 875 kr

När fakturan skickats till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet 30 625 kr. Konto 3010 Utfört arbete krediteras med 24 500 kr och konto 2610 Utgående moms krediteras med 6 125 kr. När företaget får betalt från kunden krediteras konto 1510 med 23 875 kr och det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras. Kundens skattelättnad, dvs. fakturans obetalda belopp, på 6 750 kr krediteras konto 1510 och kan t.ex. debiteras konto 1600 Övriga kortfristiga fordringar. När Skatteverket utbetalar beloppet krediteras konto 1600 och det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras.

Om Skatteverket inte betalar ut skattereduktionen till säljaren, t.ex. därför att köparen redan uppnått taket för skattereduktionen får säljaren i stället begära det återstående beloppet av köparen, i exemplet 6 750 kr. Konto 1510 Kundfordringar debiteras med 6 750 kr och konto 1600 Övriga kortfristiga fordringar krediteras. Därefter gäller samma bokförings- boksluts- och deklarationsregler som för vanliga kundfordringar.

Om företaget från början vill dela upp fakturan på två konton bokförs den del av kundfordran för ROT-arbeten som betalas av Skatteverket på ett separat konto kan använda konto 1513 Kundfordringar - delad faktura. I så fall debiteras konto 1511 Kundfordringar med 23 875 kr och konto 1513 med 6 750 kr i exemplet ovan. När kunden sedan betalar (23 875 kr) krediteras konto 1511 och när Skatteverket betalar (6 750 kr) krediteras konto 1513. I kontoplan 2 finns inte konto 1513.

Fri RUT-ROT för anställda

En arbetsgivares kostnad för anställdas förmån av fria RUT- och/eller ROT-tjänster kan debiteras konto 7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster.

Bokslut

I bokslutet ska samtliga per balansdagen obetalda fakturor avseende både hushållsnära tjänster/hushållsarbeten och ROT-arbeten/tjänster samt fordran på Skatteverket för skattereduktionen vara bokförda - även i företag som använder kontantmetoden.

Se även sökordet Hushållsarbete i Rätt Skatt.