Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

IAS

 

IAS är en förkortning av International Accounting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IAS med ett nummer (exempelvis IAS 1 Utformning av finansiella rapporter) gavs från början ut av IASC (International Accounting Standards Council) och har sedan tagits över av IASB (International Accounting Standards Board). IAS och IFRS benämns tillsammans IFRS eller IFRS-regelverket.

Idag (januari 2020) finns följande standarder i form av IAS:

IAS 1

Utformning av finansiella rapporter

IAS 2

Varulager

IAS 7

Rapport över kassaflöden

IAS 8

Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

IAS 10

Händelser efter balansdagen

IAS 12

Inkomstskatter

IAS 16

Materiella anläggningstillgångar

IAS 19

Ersättningar till anställda

IAS 20

Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd

IAS 21

Effekterna av ändrade valutakurser

IAS 23

Låneutgifter

IAS 24

Upplysningar om närstående

IAS 26

Redovisning av pensionsstiftelser

IAS 27

Separata finansiella rapporter

IAS 28

Innehav i intresseföretag och joint ventures

IAS 29

Finansiell rapportering i höginflationsländer

IAS 32

Finansiella instrument: Klassificering

IAS 33

Resultat per aktie

IAS 34

Delårsrapportering

IAS 36

Nedskrivningar

IAS 37

Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

IAS 38

Immateriella tillgångar

IAS 40

Förvaltningsfastigheter

IAS 41

Jord- och skogsbruk

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%