Innehåll

Royaltyintäkter är en typ av provisionsintäkt för en upphovsman som exempelvis skrivit en bok. Förlaget som ger ut boken och säljer den betalar en royalty till upphovsmannen oftast i ett fast procentbelopp per såld bok. Royaltyintäkter kan också avse patenterade uppfinningar som betalas till upphovsmannen. Slutligen är det vanligt förekommande att royalty kopplas till tillverkning och kan royaltyn beräknas på tillverkade antal/volym etc.

Löpande bokföring

Royaltyintäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37 om de utgör intäkter från företagets primära aktiviteter. Om de utgör sekundära aktiviteter kan konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties användas.

K3-regler

Enligt punkt 23.28 ska en ersättning i form av royalty redovisas som en intäkt när kriterierna i punkt 2.18 (balansräkningsansatsen) är uppfyllda. Dessa kriterier är att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget samt att postens anskaffningsvärde kan mätas tillförlitligt. Royalty ska periodiserad i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd, med andra ord enligt det avtal som finns mellan parterna.

K2-regler

Enligt punkt 6.26 ska royalty som baseras på mängden av försäljning eller användning redovisas som intäkt löpande i takt med försäljning eller användning om företaget har, eller kan få, tillgång till de uppgifter som krävs i form av försäljningsstatistik, statistik över användande etc.

Royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning ska redovisas linjärt över avtalets löptid.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.26 ska royalty som baseras på mängden av försäljning eller användning redovisas som intäkt löpande i takt med försäljning eller användning om företaget har, eller kan få, tillgång till de uppgifter som krävs i form av försäljningsstatistik, statistik över användande etc.

Royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning ska redovisas linjärt över avtalets löptid.