Innehåll

Enligt 3 kap. 5 § ÅRL ska företag i årsredovisningen lämna jämförelsetal i balansräkningen och resultaträkningen per post eller delpost. Om företaget har valt att inom ramen för ÅRL slå ihop poster i balansräkningen för att särredovisa i not ska jämförelsetalen anges för dessa poster i not.

När företaget har ändrat princip för värdering, klassificering eller indelning av poster eller delposter ska som huvudregel siffrorna för föregående år räknas om så att de två åren som visas i årsredovisningarna är jämförbara. Mindre företag behöver inte räkna om jämförelsetalen om det lämnas upplysning i not om att de två åren inte är helt jämförbara. Det går också att avvika om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild.

K3-regler

Enligt punkt 3.5 ska större företag, förutom jämförelsetalen i balansräkning och resultaträkning enligt ÅRL (se ovan) lämna jämförelsetal för samtliga noter förutom noten om redovisningsprinciper. Samtliga företag ska enligt punkt 3.5 A lämna jämförande information i förvaltningsberättelsen när det behövs för att förstå den finansiella rapporten.

K2-regler

Enligt punkt 2.5 ska ett företag inte räkna om föregående räkenskapsår vid byte av princip. Sådana ändringar redovisas således under innevarande år.

Jämförelsetalen enligt ÅRL ska enligt punkt 3.10 finnas i en särskild kolumn till höger om beloppsuppgifterna för det innevarande året.

K4-regler

Enligt IAS 1 punkt 38 ska ett företag som tillämpar IFRS som huvudregel lämna jämförande information för den föregående perioden avseende alla redovisade belopp i den aktuella periodens finansiella rapporter.