Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kapitaltäckningsgaranti capital adequacy guarantee

En kapitaltäckningsgaranti innebär att bolagets aktieägare garanterar att bolagets egna kapital alltid ska uppgå till ett visst belopp.

En kapitaltäckningsgaranti är inget egentligt tillskott till aktiebolaget utan i stället ett sätt att säkerställa att tillskott kommer att ske i framtiden. Normalt utformad innefattar den en bindande men villkorad utfästelse mot bolaget att genomföra ett tillskott om vissa förutsättningar uppfylls.

Beroende på hur den är utformad kan den innebära att den utlöses enbart när styrelsen för det bolag som har erhållit kapitalgarantin från ägarna påkallar denna. Då först utlöses garantin och bolaget ska då erhålla ett tillskott. Om kapitaltäckningsgarantin istället stipulerar att aktieägarna vid varje tillfälle ska garantera exempelvis att det egna kapitalet aldrig ska understiga det nominella värdet på aktiekapitalet, innebär det att kapitalgarantin utlöses omedelbart vid varje tillfälle som det egna kapitalet understiger det nominella aktiekapitalet. Detta innebär att vid varje sådant tillfälle måste tillskottet bokföras löpande.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%