Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kassaregister - allmänna krav

De allmänna kraven på ett kassaregister återfinns i 4 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningar görs här till detta kapitel om inte annat anges.

I ett kassaregister ska det finnas ett kassaregisterprogram som styr de funktioner som anges enligt 1 § nedan och kassaregistret ska enligt 2 § för varje registreringsenhet kunna framställa kassakvitton, Z-dagrapport och X-dagrapport som uppfyller kraven enligt SKVFS 2014:9.

Ett kassaregisterprogram ska vara försett med ett versionsnummer som enligt 3 § ska vara en unik beteckning av en programvaras version. Versionsnumret ska ändras vid varje förändring av programvara. För kassaregisterprogram som installerats i ett kassaregister ska kassaregisterprogramvarans versionsnummer och tillverkaren av programmet kunna läsas i klartext genom en funktion (4 §).

Ett kassaregister får enligt 5 § inte vara anslutet till eller integrerat med utrustning eller programvara som på ett sätt som inte är tillåtet påverkar de funktioner som anges i SKVFS 2014:9. Kassaregistret ska enligt 6 § vara försett med en modellbeteckning och ett tillverkningsnummer. Modellbeteckningen ska innehålla beteckningen ”SE”. Om ett kassaregisterprogram inte är låst till en viss fysisk enhet är det kassaregisterprogrammet som ska vara försett med ett unikt tillverkningsnummer.

Varje registreringsenhet ska enligt 7 kap. 3 § SFL anmälas till Skatteverket som ett separat kassaregister och ska ha ett unikt tillverkningsnummer.

Om ett kassaregister har en funktion för prissättning av varor eller tjänster ska det enligt 8 § vara möjligt att ur kassaregistret ta fram uppgifter om aktuella priser (prislista). Ändringar i prislistan ska framgå av kontrollremsa eller journalminne.

Ett kassaregister med kontrollenhet ska enligt 9 § enbart kunna registrera försäljningsbelopp om ansluten kontrollenhet är i funktion och genererar en kontrollkod som kassaregistret tar emot.

Ett kassaregister med kontrollsystem ska enbart kunna registrera försäljningsbelopp om det har en fungerande kommunikation med dess buffringsprogram.

De uppgifter som ett kassaregister skickar till eller tar emot från en kontrollenhet eller buffringsprogram ska registreras i kassaregistret.

I ett kassaregister ska försäljning och annan löpande användning registreras i pappersform (kontrollremsa) eller i elektronisk form (journalminne) för varje registreringsenhet. Detta utgör kassaregistrets behandlingshistorik. Denna registrering omfattar all information som ska finnas på kassakvitto, Z-dagrapport och X-dagrapport (10 §).

Ett kassaregister får ha en övningsfunktion enbart om det framgår av kassaregistrets dokumentation och om användning av övningsfunktionen registreras i kassaregistret (11 §).

Ett kassaregisterprogram får inte ha några andra funktioner än vad som framgår av dess dokumentation, se 12 §. Dokumentationen ska vara på svenska eller engelska och ska åtfölja kassaregistret vid leverans.