Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Klyvningsmetoden

Bokslut

Ett företag som omfattas av en koncernredovisning, och som tillsammans med ett eller flera företag som inte omfattas av koncernredovisningen leder ett gemensamt styrt företag, ska enligt 7 kap. 30 § ÅRL redovisa sin ägarandel i det sistnämnda företaget enligt antingen klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden.

Klyvningsmetoden innebär att det ägande företaget i koncernbalansräkningen tar upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets tillgångar, avsättningar och skulder som avser ägarandelen. I koncernresultaträkningen får det ägande företaget ta upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets intäkter och kostnader som avser ägarandelen.