Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Koncern

Bokslut

Moderföretag tillsammans med dotterföretag utgör en koncern.

Koncernföretag

Enligt koncernföretagsdefinitionen i 1 kap. 4 § ÅRL är ett företag moderföretag och en juridisk person dotterföretag, om företaget

  1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

  2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,

  3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller

  4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är enligt 1 kap. 4 § ÅRL en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans.

  1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

  2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller

  3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Moderföretag och dotterföretag utgör enligt 1 kap. 4 § ÅRL tillsammans en koncern och med koncernföretag avses företag i samma koncern.

Ägarintresse

Med ägarintresse avses enligt 1 kap. 4 a § ÅRL ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget och därigenom främja verksamheten i ägarföretaget. Ett innehav av minst 20 % av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintresse, om inte något annat framgår av omständigheterna.

Intresseföretag

Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och utövar ett betydande inflytande över dess driftsmässiga och finansiella styrning är den juridiska personen enligt 1 kap. 5 § ÅRL ett intresseföretag till företaget. Detta gäller dock inte om den juridiska personen är ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger.

Innehar företaget minst 20 % av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ska det anses ha ett betydande inflytande över denna, om inte något annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans innehar minst 20 % av rösterna.

Gemensamt styrt företag

Med gemensamt styrt företag avses enligt 1 kap. 5 a § ÅRL en juridisk person som två eller flera personer enligt ett avtal utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över.

Enligt 7 kap. 16 § ÅRL ska en koncernredovisning inkludera dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag samt övriga företag där moderföretaget har ett ägarintresse.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 och upprättar en koncernredovisning (tvingande eller frivilligt) ska tillämpa bestämmelserna i kapitel 14 Intresseföretag och kapitel 15 Joint venture vad gäller koncernen. Koncernredovisningen upprättas enligt kapitel 9 Koncernredovisning.

K2-regler

Ett mindre företag behöver enligt 7 kap. 3 § ÅRL inte upprätta någon koncernredovisning. Ett företag som tillämpar K2 får inte upprätta och offentliggöra en koncernredovisning enligt K2.

K-årsbokslut

Ett företag som upprättar sitt årsbokslut enligt K ÅB ska inte upprätta en koncernredovisning då reglerna i 6 kap. 4 § BFL inte hänvisar till reglerna i ÅRL avseende koncernredovisning.

K4-regler

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EU (s.k. noterade företag) från och med den 1 januari 2005 upprätta koncernredovisning i enlighet med de av EU-kommissionen antagna IFRS/IAS-reglerna, IFRS/IAS för denna koncern.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...