Innehåll

Försäljning som sker mot kontokort utgör inte sådan kontantförsäljning som avses i 5 kap. 2 § BFL, dvs. sådana kontanta in- och utbetalningar som måste bokföras senast påföljande arbetsdag utan sådana affärshändelser som ska bokföras ”så snart det kan ske”.

Kontokortsförsäljning ingår dock i den kontrollagstiftning om kassaregister som återfinns i IL.

Kontanta in- och utbetalningar omfattar enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.9 betalning med sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar. Mottagna betalningsanvisningar i pappersform, t.ex. måltidskuponger, rabattkuponger och presentkort, ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.10 jämställas med kontanta inbetalningar, om det mottagande företaget får ersättning genom inlösen eller liknande.

Däremot utgör inte betalningar som sker över bankgiro, plusgiro, internet eller via mobiltelefon, med kontokort eller med checkar utställda av företaget kontanta inbetalningar. Försäljning mot kontokort ska därför bokföras som en fordran på kontokortsföretaget tills betalning inflyter från detta.

Löpande bokföring

Vid kundens köp/betalning med ett kontokort krediteras ett lämpligt konto i kontoklass 3 och momsen krediteras ett konto för utgående moms. Betalningen med kontokortet utgör inte en inbetalning till kassakontot utan konteras som en fordran på kontokortsföretaget, se konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger som debiteras (BAS 2023). När det inlösande kontokortsföretaget sätter in pengarna på företagets bank-/checkkonto krediteras samma konto.

Försäljning mot kontokort som registrerats i kassaregistret behöver dock i vissa fall inte först bokföras som en fordran på kontokortsföretaget för att sedan bokas om till bankkontot när betalning erhålls utan kan bokföras direkt mot bankkontot. Det villkor som ställs i BFNAR 2013:2 punkt 2.12 är att säljföretaget dagligen redovisar kontokortsförsäljningen till kontokortsföretaget och betalningen enligt avtal ska vara säljföretaget tillhanda inom tre bankdagar.

För att få delta i detta betalningssystem måste säljföretaget betala särskilda kontokortsavgifter till kontokortsföretaget. En del affärer och säljföretag betraktar kontokortsavgiften som en försäljningskostnad medan andra betraktar den som en intäktsreduktion. En del banker tar dessutom ut en avgift från detaljhandeln för inlösen av kontokortsbetalningar. Denna avgift kan bokföras på samma sätt som kontokortsavgifter.

Bokslut

Avstämning av obetalda fordringar på konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger (som förtecknas som ett underlag till bokslutet) bör göras gentemot bokförda betalningar efter balansdagen från kontokortsföretaget. Eftersom kontokortsföretagets betalningar till säljföretagets bank-/checkkonto inte brukar aviseras var för sig, utan endast framgår av bankens kontoutdrag, kan en fordran vara betald och bankkontoförd per balansdagen, men ännu inte ha bokförts.