Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Köpta tjänster

Utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - avseende t.ex. mätnings-, ritnings-, kopierings-, databehandlings- och IT-, bokförings-, översättnings-, advokat- och rättegångskostnader samt konsulttjänster redovisas inom kontogruppen för externa tjänster. Vid inhyrd personal, inhyrd personal.

Löpande bokföring

Utgifter för köpta tjänster debiteras normalt något av kontona i kontogrupp 65 Övriga externa tjänster (BAS 2022) beroende på vilken slags tjänst det gäller.

Bokslut

Per balansdagen upplupen kostnad för köpta tjänster kan redovisas som interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras använt konto, t.ex. konto 6590 Övriga externa tjänster och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Per balansdagen förutbetalda kostnader för köpta tjänster redovisas som en interimsfordran. Den förutbetalda kostnaden krediteras konto 6590 Övriga externa tjänster och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.