Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kortfristiga placeringar

Begreppet är ett samlingsbegrepp för finansiella tillgångar som inte är anläggningstillgångar eller lager. Avsikten med förvärvet är att dessa innehav ska vara kortsiktiga. Vanligtvis anskaffas exempelvis aktier eller fonder när ett företag vill placera överskottslikvitet.

Löpande bokföring

I BAS återfinns följande konton för kortfristiga placeringar:

  1. 1810 Andelar i börsnoterade företag
  2. 1820 Obligationer
  3. 1830 Konvertibla skuldebrev
  4. 1860 Andelar i koncernföretag
  5. 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag
  6. 1880 Andra kortfristiga placeringar
  7. 1886 Derivat
  8. 1889 Andelar i övriga företag
  9. 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

Det ovanligt att andelar i koncernföretag redovisas som kortfristiga, i princip används detta konto enbart om ett företag förvärvat flera andra företag och ett av dessa ska omedelbart säljas och inte ingå i koncernen.

Bokslut

Kortfristiga placeringar ska i bokslutet värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde i enlighet med 4 kap. 9 § ÅRL. Värderingen ska göras post för post som huvudregel. Dock tillåter både K3 och K2 samt K ÅB att ett företag värderar dessa som en värdepappersportfölj.

K3-regler

Kortfristiga placeringar ska redovisas antingen i enlighet med kapitel 11 Finansiella tillgångar värderade utifrån anskaffningsvärde eller kapitel 12 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde.

K2-regler

Kortfristiga placeringar ska enligt K2 redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Dock har K2 regler om värdepappersportföljer.

K-årsbokslut

Eftersom 6 kap. 4 § BFL inte hänvisar till 4 kap. 14 a § ÅRL om värdering av finansiella instrument till verkligt värde eller 4 kap. 14 e § ÅRL om värdering av säkrade poster kan ett företag som upprättar ett årsbokslut inte värdera kortfristiga placeringar till verkligt värde. Värdering ska ske till det lägsta av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde. Dock har K ÅB regler om värdepappersportföljer.

 

Likvida medel

Värdepappersportfölj

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%