Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kostnad för sålda varor

Posten Kostnad för sålda varor i den funktionsindelade resultaträkningen hänförs alla inköps- och tillverkningskostnader för under perioden sålda varor eller utförda tjänster. I inköpskostnaderna inräknas inköpspriset, tullavgifter och andra skatter (utom sådana skatter som företaget senare kan återfå), transport- och hanteringskostnader samt varje annan till varan direkt hänförlig kostnad. I tillverkningskostnaderna inräknas alla kostnader som är direkt hänförliga till tillverkade enheter. Varurabatter, bonus, erhållna kassarabatter och liknande dras av från inköpspriset. Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår i posten Kostnad för sålda varor till den del avskrivningarna avser anläggningstillgångar som används i tillverkningen.