Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kreditupplysning

Med kreditupplysning avses enligt 2 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende”.

Vid försäljning på kredit är det inte ovanligt att säljaren först tar en kreditupplysning (soliditetsupplysning) angående köparen/kunden. En sådan kontroll av kundens betalningsförmåga är en viktig del i bedömningen av om företaget kan intäktsredovisa en inkomst, eftersom det måste göras sannolikt att det kommer ett kassaflöde säljaren till del.

Särskilda kredit-/soliditetsupplysningsföretag, men även vissa inkassoföretag, har Datainspektionens tillstånd att mot avgift lämna ut upplysningar om olika företags kreditvärdighet och soliditet samt t.ex. om det förekommer några betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande.

Löpande bokföring

Erlagd avgift för kreditupplysning debiteras konto 6000 Övriga försäljningskostnader eller konto 6061 Kreditupplysning.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas avgifter för kreditupplysning i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkning hänförs kostnaderna till relevant funktion.