Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kvittning, pågående uppdrag

 

Tillgångar och avsättningar eller skulder får enligt 2 kap. 4 § ÅRL inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra. Vad gäller redovisning av uppdrag till fastpris enligt principen om successiv vinstavräkning finns dock ett tvång att kvitta enligt såväl K3 som K2. Det är dock enbart kvittningsrätt när legal kvittningsrätt föreligger, dvs. en nettoredovisning ska ske per uppdrag. Detta innebär att det kan finnas på fordringar och skulder i ett företags balansräkning avseende pågående uppdrag som redovisas enligt successiv vinstavräkning.

Enligt uppställningsformen för balansräkning i ÅRL finns en kvittningsrätt avseende pågående arbeten som redovisas enligt färdigställandemetoden. Denna kvittningsrätt omfattar då alla pågående arbeten som redovisas enligt färdigställandemetoden och därmed återfinns i balansräkningen. Mot denna post får förskott från kund kvittas.

K3-regler

Enligt punkt 23.27 ska upparbetade intäkter per uppdrag minskas med fakturerade belopp (förskott, à conton, milstenar eller liknande benämningar förekommer). Om saldot för uppdraget är en fordran redovisas den normalt i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om saldot för uppdraget är en skuld redovisas den normal i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Det förekommer också att dessa poster ingår bland Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter respektive Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Se även RedR 1 kommentar 22 till balansräkningen.

K2-regler

Enligt punkt 6.21 ska upparbetade intäkter minskas med fakturerade belopp (förskott, à conton, milstenar eller liknande benämningar förekommer). Om saldot är en fordran ska den redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om saldot är en skuld ska den redovisas i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Dessa poster ska särredovisas i balansräkningen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.21 ska upparbetade intäkter minskas med fakturerade belopp (förskott, à conton, milstenar eller liknande benämningar förekommer). Om saldot är en fordran ska den redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om saldot är en skuld ska den redovisas i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Dessa poster ska särredovisas i balansräkningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%