Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Lagfart

Sedan registrering av ett fastighetsförvärv gjorts vid tingsrätten får ägaren lagfart på fastigheten. Lagfarten visar vem som är den rätte (s.k. lagfarne) ägaren - en förutsättning för att ägaren senare ska kunna inteckna eller sälja fastigheten.

Mer information om aktuella avgifter, lagfartsskatt och stämpelskatt i samband med fastighetsinteckningar kan hämtas på Lantmäteriets webbplatswww.lantmateriet.se.

Till anskaffningsvärdet för en förvärvad fastighet räknas även lagfarts-, uppläggnings- och expeditionsavgifter samt stämpelskatt i samband med lagfart, fastigheter, inköp och byggnation. Om fastigheten förvärvats genom köp och fastigheten består av både byggnad och mark beräknas byggnadens respektive markens anskaffningsvärde genom proportionering, normalt utifrån taxeringsvärdet. Proportionering ska även göras för lagfartskostnaden.