Innehåll

Definitionen av det som benämns lägsta värdets princip (förkortas LVP) återfinns i 4 kap. 9 § ÅRL där det framgår att omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet per balansdagen. Hur anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdena beräknas regleras av respektive normgivning.

I K2 punkt 12.4 beskrivs hur detta ska göras för varulager dvs.

  1. Beräkna anskaffningsvärde

  2. Bedöma nettoförsäljningsvärdet

Jämförelsen görs per vara eller varugrupp.