Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Lånefordringar

 

Lån till anställda eller till utomstående personer och företag med längre amorteringstid än ett år klassificeras som långfristiga lånefordringar och utgör anläggningstillgångar i företagets balansräkning. Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras däremot som omsättningstillgångar.

Fordringar på anställda i form av kortfristiga lån eller förskott - löneförskott, reseförskott och övriga förskott - redovisas som en kortfristig fordran på den anställde tills pengarna återbetalats eller avräknats vid löneutbetalning, löneförskott. Räntefria lån till anställda räknas till skattepliktiga förmåner, ränteförmån.

Även i enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd. Särskilda regler gäller för fordringar i aktiebolag då lån till aktieägare, styrelsemedlemmar och vd samt dessa närstående personer kan utgöra s.k. förbjudna lån.

För den som driver enskild firma eller handelsbolag redovisa alla ”lån” från företaget som privata uttag.

Löpande bokföring

När det utlånade beloppet utbetalas till låntagaren/gäldenären krediteras det likvidkonto varifrån pengarna tas och debiteras något av kontona för långfristiga lånefordringar i kontogrupp 13. Enskilda näringsidkare som tillämpar K1 kan inte inneha finansiella anläggningstillgångar i näringsverksamheten.

Kortfristiga lånefordringar debiteras något av kontona i kontogrupp 16.

Amorteringar krediteras tidigare använt fordringskonto och debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna. Samtidigt med amorteringen erhålls ofta ränta, ränteintäkter.

Bokslut

Den del av en långfristig lånefordran som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1388 Övriga långfristiga fordringar. Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras. I det nya räkenskapsårets bokföring kan denna bokföringsåtgärd återföras genom att man med en bokföringsorder bokför tvärtom. Då undviks att amorteringen bokförs på fel konto.

Långfristiga lånefordringar utgör finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om definition, redovisning och värdering av denna typ av tillgångar vid uppslagsordet finansiella instrument. Angående nedskrivning på långfristiga lånefordringar, nedskrivning, allmänt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%