Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Låneskulder

 

Vid behov av pengar till den löpande verksamheten eller till större investeringar måste företag ibland låna. Kortfristiga lån ska amorteras inom ett år, långfristiga på längre tid än ett år. Lånen benämns olika beroende på de avtal och säkerheter de grundar sig på. Bank- och reverslån grundar sig på skuldebrev. Som säkerhet krävs ofta personlig borgen av ägaren/ägarna. Som säkerhet för inteckningslån, men ibland även för reverslån, krävs ofta företags- eller fastighetsinteckningar. Andra typer av lån är obligations- och förlagslån som grundar sig på obligationer och förlagsbevis. Företaget kan också få pengar genom att ge ut s.k. konvertibler (konvertibla lån), vilka vid en viss tidpunkt kan bytas ut mot aktier i företaget. Ett annat alternativ är att ta ett lån i utländsk valuta. Även avbetalning, checkkredit (check/checkkredit/checkräkningskredit) och factoring utgör finansieringsalternativ.

I samband med erhållna depositioner (deposition) fungerar erhållet depositionsbelopp precis som en vanlig låneskuld, men utan ränta.

Löpande bokföring

När företaget får lånebeloppet debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna och krediteras något av kontona för långfristiga låneskulder i kontogrupp 23 respektive för kortfristiga låneskulder i kontogrupp 28.

Amorteringar debiteras tidigare använt skuldkonto och krediteras det likvidkonto varifrån pengarna tas. Samtidigt med amorteringen betalas ofta ränta, räntekostnader.

Bankens avgifter för uppläggning och administration av lånet bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster. Detsamma gäller expeditionsavgifter och stämpelskatt som tas ut i samband med inteckningar/inteckningslån.

Bokslut

Den del av en långfristig lånefordran som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1388 Övriga långfristiga fordringar. Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras. I det nya räkenskapsårets bokföring kan denna bokföringsåtgärd återföras genom att man med en bokföringsorder bokför tvärtom. Då undviks att amorteringen bokförs på fel konto.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%