Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Låneupptagningsutgifter

I samband med exempelvis refinansering eller rörelseförvärv är det vanligt att företag åsamkas utgifter för bland annat juridiska tjänster och annan rådgivning för att uppnå en bra finansiering. Sådana utgifter kostnadsförs inte utan ska minska värdet på lånet enligt vad som anges i K3-regler nedan. Utgiften kostnadsförs tillsammans med ränta över lånets löptid.

Bokslut

Kapitalrabatt och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån ska enligt 5 kap. 15 § ÅRL periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betalning. Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild.

K3-regler

Andra låneutgifter än ränta ska enligt punkt 11.14 redovisas som en korrigering av lånets anskaffningsvärde och periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden.