Bokslut

Enligt 3 kap. 4 b § ÅRL ska för varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under rubriken Omsättningstillgångar den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges.

För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen och summan av dessa skulder.

Detta gäller oavsett om balansposterna återfinns som separata poster i balansräkningen eller om de har slagits ihop i balansräkningen och specificeras i not. För mindre företag som slår samman balansposter i balansräkningen gäller uppdelningen i stället de sammanslagna posterna.