Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Leasing/hyra av konst, akvarier

 

Ett alternativ till att köpa konst, akvarier eller annan utsmyckningsegendom är att leasa/hyra,leasing/leasingavtal. Vid leasing av konst, akvarier eller annan utsmyckningsegendom är inte avsikten normalt att i framtiden överta äganderätten till objektet. Dessa typer av leasingavtal är oftast operationell leasing och kostnadsförs därmed linjärt över leasingperioden enligt såväl K2 som K3.

Angående bokföringen hos leasegivaren/uthyraren, leasingintäkter.

Löpande bokföring

Den erlagda leasing-/hyresavgiften kan debiteras konto 5200 Hyra av anläggningstillgångar (BAS 2020).

Bokslut

Leasing-/hyresavgifter betalas normalt i förskott. Den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 5200 Hyra av anläggningstillgångar, och debiteras konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter - alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Företag behöver inte periodisera om det rör sig om mindre belopp. För stora leasingavgifter som betalas i efterskott redovisas den del som avser perioden före balansdagen som en interimsskuld. De upplupna leasingavgifterna debiteras konto 5200 och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I det förenklade årsbokslutet periodiseras inte upplupna kostnader och förutbetalda kostnader normalt bara om de uppgår till mer än 5 000 kr, i så fall kan man använda konto 1720 eller 1700.

Se även uppslagsordet Leasing i Rätt Skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%