Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Leasing/hyra av växter etc

Ett alternativ till att köpa och själv sköta växter till företagets lokaler (kontorslokaler, matsal, entré etc.) är att leasa/hyra växterna inklusive skötseln. Det är också vanligt med hyra av entremattor. Dessa typer av leasingavtal är oftast operationell leasing och kostnadsförs därmed linjärt enligt såväl K2 som K3.

Abonnemang på frukt är inte ett leasingavtal utan inköp av vara.

Löpande bokföring

Den erlagda leasing-/hyresavgiften för växter kan debiteras konto 5090 Övriga lokalkostnader (BAS 2022).

Bokslut

Även om leasingavgifterna för entrémattor etc. normalt betalas i förskott behövs oftast ingen periodisering i bokslutet eftersom det rör sig om mindre belopp.

Se uppslagsordet Leasing i Rätt Skatt.