Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Löner och ersättningar

Löner och ersättningar är en vanlig benämning på löner och andra lönerelaterade utgifter som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret och årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Vid bokföring av löner bokförs bruttolönen (dvs. lön före avdrag för skatt) i kontogrupp 70 eller 71. Lagstadgade arbetsgivaravgifter och arbetsgivarens kostnader för AMF-försäkringar och grupplivförsäkringar bokförs i kontogrupp 75. Vid inhyrd personal, inhyrd personal.

Löner och ersättningar ingår i posten Personalkostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas löner och ersättningar per funktion.

Löpande bokföring

Bruttolönebeloppet debiteras lämpligt lönekonto i kontogrupp 70 och 72 i BAS 2021.

Avdragen skatt krediteras konto 2710 Personalskatt. Det likvidkonto från vilket utbetalningen av nettolönen (dvs. lön efter avdrag för skatt) till mottagaren sker krediteras, t.ex. konto 1940 Bank.

Bokslut

Eftersom löner och ersättningar normalt betalas ut i efterskott, ska i bokslutet per balansdagen inarbetad men ännu ej utbetald lön betraktas som upplupen kostnad och redovisas som en interimsskuld. Tidigare använt konto debiteras, t.ex. konto 7010 Löner. Konto 2910 Upplupna löner krediteras, alternativt konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna kostnader.

Per balansdagen inarbetad men ännu ej uttagen eller utbetald semesterlön/semesterersättning ska i bokslutet också beräknas och redovisas som en interimsskuld.

Ett mindre företaget behöver enbart lämna upplysning om antalet anställda i årsredovisningen, se 5 kap. 20 § ÅRL). För större företag, se Noter enligt ÅRL större företag.

K3-regler

Löner och ersättningar är exempel på det som i K3 benämns kortfristiga ersättningar. Enligt punkt 28.3 är kortfristiga ersättningar sådana ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning.

Kortfristiga ersättningar för betald frånvaro som kan sparas ska enligt punkt 28.4 redovisas som kostnad och kortfristig skuld när de anställda utfört de tjänster som ger rätt till framtida betald frånvaro. Kortfristiga ersättningar för betald frånvaro som inte kan sparas ska redovisas som kostnad när frånvaron inträffar.

Den förväntade kostnaden för vinstdelning och bonus ska enligt punkt 28.5 redovisas endast om

  1. företaget har en legal förpliktelse eller informell förpliktelse på grund av tidigare händelser, och

  2. förpliktelsens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Upplysningar

Mindre företag behöver inte lämna några upplysningar alls om löner och ersättningar förutom medelantalet anställda, se 5 kap. 20 § ÅRL. Större företag ska bland annat upplysa om löner och ersättningar fördelat mellan styrelse och VD samt övriga anställda, se 5 kap. 37-44 §§ ÅRL.

K2-regler

Enligt punkt 7.11 ska utgifter för personal kostnadsföras på följande sätt:

Utgift för

Kostnaden redovisas

lön

när arbetsprestationen utförs

lagstadgade och avtalade arbetsgivaravgifter samt särskild löneskatt på förvärvsinkomster

när lönekostnaden, som arbetsgivaravgifterna och den särskilda löneskatten baseras på, redovisas

bonus, provision eller gratifikation

det räkenskapsår bonusen, provisionen eller gratifikationen avser

premier på individuell pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring

när pensionspremien betalas

preliminära premier på pension försäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring där avräkning baseras på utbetald lön

när lönekostnaden redovisas

särskild löneskatt på pensionskostnader

när pensionskostnaden redovisas

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelserna i punkt 6.10 är identiska med K2 punkt 7.11 ovan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...