Innehåll

Löpande bokföring

Materiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupperna 11 och 12. Här återfinns följande huvudkonton i BAS 2023:

Byggnader och mark

1110 Byggnader

1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet

1130 Mark

1140 Tomter och obebyggda markområden

1150 Markanläggningar

1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

Maskiner och inventarier

1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar

1220 Inventarier och verktyg

1230 Installationer

1240 Bilar och andra transportmedel

1250 Datorer

1260 Leasade tillgångar

1270 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

1290 Övriga materiella anläggningstillgångar

K3-regler

En tillgång är enligt punkt 2.12 en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar.

En tillgång enligt punkt 2.12 ska enligt punkt 2.18 redovisas i balansräkningen respektive resultaträkningen endast om

  1. de ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannolikt kommer att tillfalla eller lämna företaget i framtiden, samt

  2. postens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En materiell anläggningstillgång är enligt punkt 17.2 en fysisk tillgång som företaget innehar för

  1. produktion eller distribution av varor eller tjänster,

  2. uthyrning till andra,

  3. administrativa ändamål, eller

  4. långsiktigt investeringsändamål.

Ett företag ska enligt punkt 17.3 redovisa en reservdel eller serviceutrustning som materiell anläggningstillgång om

  1. företaget avser att använda reservdelen eller serviceutrustningen under flera räkenskapsår, eller

  2. reservdelen eller serviceutrustningen endast kan användas tillsammans med en materiell anläggningstillgång.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 9.2 redovisa tillgångar som det äger. Ett företag ska enligt punkt 9,2 redovisa förbättringsutgifter på annans fastighet (se punkt 10.7) trots att företaget inte äger tillgången.

En tillgång ska enligt punkt 9.3 redovisas när företaget har övertagit väsentliga risker och förmåner som är förknippade med att äga tillgången. Risker och förmåner övergår enligt samma punkt enligt följande:

 

Väsentliga risker och förmåner övergår

Tillgången hämtas av köparen

när tillgången hämtas

Tillgången transporteras till köparen på köparens risk

när tillgången överlämnas till fraktföretaget

Tillgången transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar tillgången till köparen

Installationen av tillgången utgör en väsentlig del av förvärvet

efter utförd installation

Tillgångar som levereras genom delleveranser och tillgångarna har funktionellt samband

när samtliga delleveranser är utförda

Tillgångar som levereras genom delleveranser om

efter varje utförd delleverans

- tillgångarna i en delleverans saknar funktionellt samband med tillgångar i en annan leverans, och

 

- företaget inte har andra åtaganden än garanti avseende den levererade tillgången

 

Fastighetsförvärv

normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

Tillgångar som förvärvats genom testamente eller gåva

när tillgången har erhållits

Förvärv av annan tillgång

när äganderätten övergår civilrättsligt

Delar av en enhet utgör enligt punkt 10.2 tillsammans en anläggningstillgång om varje del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Även delar som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång.

En anläggningstillgång som består av både immateriella och materiella delar ska enligt punkt 10.3 anses vara materiell om den materiella delen utgör 50 procent eller mer av det sammanlagda anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten. I annat fall ska tillgången anses vara en immateriell anläggningstillgång.

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 10.5 redovisas som kostnad om anskaffningsvärdet (beräknat enligt punkterna 10.9, 10.12 och 10.13) understiger ett halvt prisbasbelopp med tillägg för ingående moms som företaget inte har rätt att dra av eller få tillbaka enligt ML.

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 10.6 redovisas som kostnad, om den kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.

Ett företag som bedriver verksamhet på annans fastighet och som har utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten, ska enligt punkt 10.7 redovisa utgifterna som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet om äganderätten tillkommer fastighetsägaren och övriga förutsättningar för aktivering är uppfyllda. Om utgifterna räknas som byggnadsinventarier eller markinventarier enligt IL, ska de i stället redovisas i posten Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Utgifter för tillbyggnad ska tas upp som tillgång, se punkt 10.17.

Utgifter för ombyggnad ska tas upp som tillgång, se punkt 10.18. Utgifter för ombyggnad som dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen ska dock kostnadsföras i redovisningen. Företag som är privatbostadsföretag enligt IL får kostnadsföra sådana utgifter för ombyggnad som andra företag än privatbostadsföretag får dra av omedelbart enligt IL.

Tillkommande utgifter som hänförs till andra tillgångar än byggnad och mark ska enligt punkt 10.19 läggas till det redovisade värdet, om tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare tidpunkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag ska enligt punkt 8.2 redovisa tillgångar som det äger. Ett företag enligt punkt 8.2 ska redovisa förbättringsutgifter på annans fastighet (se punkt 9.7) trots att företaget inte äger tillgången.

En tillgång ska enligt punkt 8.3 redovisas när företaget har övertagit väsentliga risker och förmåner som är förknippade med att äga tillgången. Risker och förmåner övergår enligt samma punkt enligt följande:

 

Väsentliga risker och förmåner övergår

Tillgången hämtas av köparen

när tillgången hämtas

Tillgången transporteras till köparen på köparens risk

när tillgången överlämnas till fraktföretaget

Tillgången transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar tillgången till köparen

Installationen av tillgången utgör en väsentlig del av förvärvet

efter utförd installation

Tillgångar som levereras genom delleveranser och tillgångarna har funktionellt samband

när samtliga delleveranser är utförda

Tillgångar som levereras genom delleveranser om

efter varje utförd delleverans

- tillgångarna i en delleverans saknar funktionellt samband med tillgångar i en annan leverans, och

 

- företaget inte har andra åtaganden än garanti avseende den levererade tillgången

 

Fastighetsförvärv

normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

Tillgångar som förvärvats genom testamente eller gåva

när tillgången har erhållits

Förvärv av annan tillgång

när äganderätten övergår civilrättsligt

Delar av en enhet utgör enligt punkt 9.2 tillsammans en anläggningstillgång om varje del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Även delar som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång.

En anläggningstillgång som består av både immateriella och materiella delar ska enligt punkt 9.3 anses vara materiell om den materiella delen utgör 50 procent eller mer av det sammanlagda anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten. I annat fall ska tillgången anses vara en immateriell anläggningstillgång.

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 9.5 redovisas som kostnad om anskaffningsvärdet (beräknat enligt punkterna 9.9, 9.12 och 9.13) understiger ett halvt prisbasbelopp med tillägg för ingående moms som företaget inte har rätt att dra av eller få tillbaka enligt ML.

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 9.6 redovisas som kostnad, om den kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.

Ett företag som bedriver verksamhet på annans fastighet och som har utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten, ska enligt punkt 9.7 redovisa utgifterna som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet om äganderätten tillkommer fastighetsägaren och övriga förutsättningar för aktivering är uppfyllda. Om utgifterna räknas som byggnadsinventarier eller markinventarier enligt IL, ska de i stället redovisas i posten Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Utgifter för tillbyggnad ska tas upp som tillgång, se punkt 9.17.

Utgifter för ombyggnad ska tas upp som tillgång, se punkt 9.18. Utgifter för ombyggnad som dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen ska dock kostnadsföras i redovisningen. Företag som är privatbostadsföretag enligt IL får kostnadsföra sådana utgifter för ombyggnad som andra företag än privatbostadsföretag får dra av omedelbart enligt inkomstskattelagen.

Tillkommande utgifter som hänförs till andra tillgångar än byggnad och mark ska enligt punkt 9.19 läggas till det redovisade värdet, om tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare tidpunkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades.