Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Materiell anläggningstillgång, avskrivning

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av systematiskt över denna period. Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild.

Löpande bokföring

Årets avskrivning krediteras ett konto som slutar på 9, exempelvis 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader, och debiteras ett konto i kontogrupp 78 Avskrivningar enligt plan, exempelvis konto 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår årets avskrivningar i posten Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

K3-regler

Avskrivning är enligt punkt 17.12 en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

Avskrivningsbart belopp är enligt punkt 17.14 en tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i stället för anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde.

Nyttjandeperiod är enligt punkt 17.16

  1. den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag, eller

  2. det antal tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med tillgången av ett företag.

Restvärde är enligt punkt 17.15 det belopp ett företag förväntas erhålla för en tillgång efter nyttjandeperiodens slut, efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska uppskattas vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången enligt punkt 17.4 delas upp på dessa. Har en tillgång delats upp på olika komponenter ska enligt punkt 17.13 respektive komponent skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. I annat fall ska tillgången skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden.

Nyttjandeperioden för en materiell anläggningstillgång ska enligt punkt 17.17 omprövas, om det finns en indikation på att nyttjandeperioden har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag.

Avskrivning av en materiell anläggningstillgång ska enligt punkt 17.18 påbörjas när tillgången kan tas i bruk.

Avskrivningen av en materiell anläggningstillgång ska enligt punkt 17.19 upphöra när tillgången tas bort från balansräkningen. Avskrivningen får inte upphöra för en tillgång som tillfälligt inte används eller har tagits ur bruk, om inte tillgången är helt avskriven. Om en produktionsberoende avskrivningsmetod används kan dock avskrivningen vara noll under den period det inte sker någon produktion.

Företaget ska enligt punkt 17.20 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningsmetoden ska omprövas, om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag.

K2-regler

Nyttjandeperioden är enligt punkt 10.20 den tid som företaget avser att nyttja tillgången. Nyttjandeperioden får bestämmas i enlighet med punkterna 10.27, 10.25, 10.30 och 10.31, se nedan.

Varje anläggningstillgång ska enligt punkt 10.21 skrivas av för sig.

Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång ska enligt punkt 10.22 skrivas av gemensamt. Mark, markinventarier respektive övriga markanläggning, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör dock separata avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig. Tillkommande utgifter avseende andra tillgångar än mark, markinventarier respektive övriga markanläggningar, byggnad och byggnadstillbehör utgör inte en separat avskrivningsenhet.

Avskrivning ska enligt punkt 10.23 påbörjas det år tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad som förvärvas får avskrivning påbörjas första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år oavsett om tillgången varit i bruk endast en del av räkenskapsåret. Avskrivning behöver inte göras det år tillgången avyttras.

Avskrivning ska enligt punkt 10.24 göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde.

Avskrivning får enligt punkt 10.25 göras genom att det totala anskaffningsvärdet skrivs av till dess tillgångens redovisade värde är noll kronor. Avskrivning får även göras genom att det totala anskaffningsvärdet minskat med ett fastställt restvärde skrivs av till dess tillgångens redovisade värde motsvarar restvärdet. Denna metod ska tillämpas på samtliga delposter av samma slag. Det fastställda restvärdet ska motsvara vad företaget förväntas få för tillgången efter nyttjandeperiodens slut efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska fastställas i anskaffningstidpunktens rådande prisnivå. Avskrivning med hänsyn till restvärdet får inte tillämpas vid avskrivning av byggnader eller om företaget tillämpar lättnadsreglerna i punkt 10.27, 10.28 eller 10.30.

Fastställd avskrivningsplan ska enligt punkt 10.26 omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig.

Nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar får enligt punkt 10.27 bestämmas till fem år.

Nyttjandeperioden för förbättringsutgifter på annans fastighet får enligt punkt 10.28 bestämmas till

  1. 10 år för täckdiken, samt

  2. 20 år för annan förbättring.

Mark får enligt punkt 10.29 inte skrivas av.

Nyttjandeperioden för markanläggningar får enligt 10.30 bestämmas till

  1. 10 år för täckdiken och skogsvägar, samt

  2. 20 år för övriga markanläggningar.

Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får enligt punkt 10.31 bestämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader.

Skatteverkets avskrivningsprocent är som följer (se SKV A 2005:5):

Byggnadstyp

 

Procentsats

Småhus

 

2

Hyreshus

Parkeringshus

3

 

Varuhus

3

 

Hotell

3

 

Restaurant

3

 

Kiosk

5

 

Övriga hyreshus

2

Ekonomibyggnader

Växthus, silor, kylhus

5

 

Övriga

4

Kraftverksbyggnader

Värme

4

 

Vatten

2

Industribyggnader

Som inte är inrättade för speciellt ändamål

4

 

Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål, t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk

5

Specialbyggnader

 

3

Övriga byggnader

 

4

Uppskrivning av byggnad ska enligt punkt 10.41 och 10.43 skrivas av under byggnadens återstående nyttjandeperiod.

Ovanstående bestämmelser om avskrivning gäller även leasade tillgång som aktiverats, se punkt 10.12 för värdering.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB kapitel 9 gäller samma bestämmelser som enligt K2 ovan.

Se även uppslagsorden Avskrivningar, Restvärdesavskrivning och Räkenskapsenlig avskrivning i Rätt Skatt.