Redovisningen innehåller inga bestämmelser om klassificering av olika typer av materiella anläggningstillgångar. I IL görs en uppdelning mellan inventarier (se kapitel 18), byggnader (se kapitel 19) och markanläggningar (se kapitel 20).