Innehåll

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska varje medlem betala en insats till bostadsrättsföreningen när föreningen upplåter en bostadsrätt till medlem. Vilket belopp som insatsen uppgår till framgår av upplåtelseavtalet och ska antecknas i föreningens lägenhetsregister där även uppgifter om efterföljande överlåtelser, pantsättning och lägenhetsinnehavare noteras. Insatsen kan endast ändras genom beslut av föreningsstämma.

För att finansiera den löpande verksamheten har föreningen enligt 7 kap. 14 § BRL rätt att ta ut en årsavgift som debiteras av föreningens medlemmar utifrån de grunder som anges i stadgarna. I stadgarna kan anges att årsavgiften även ska täcka till exempel avskrivning, amortering och reservering till fond för yttre underhåll. Årsavgiftens storlek beslutas av styrelsen.

Föreningen har också, om det framgår av stadgarna och om det beslutats av styrelsen, enligt 7 kap. 14 § BRL rätt att ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt en administrativ avgift för andrahandsuthyrning. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska det av stadgarna framgå grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning.

Ett stämmobeslut om nedsättning av insatser ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Löpande bokföring

Insatser redovisas på konto 2083 Medlemsinsatser. Ett stämmobeslut om nedsättning av insatser får, enligt 9 kap. 18 a § BRL, inte verkställas förrän ett år efter registreringen.

Insatsen är en del av föreningens finansiering av fastigheten och ska anges i upplåtelseavtal och lägenhetsförteckning. Insatsen är bundet eget kapital.

Upplåtelseavgifter redovisas lämpligen på annat konto under bundet eget kapital efter eftersom BAS 2023 inte innehåller ett separat konto för upplåtelseavgifter. Ofta använts konto 2087 som då namnändras från Insatsemission till Upplåtelseavgifter.

Bokslut

En fordran på en insats eller upplåtelseavgift i får enligt 3 kap. 6 § ÅRL inte tas upp som en tillgång. Det är dock tillåtet enligt ÅRL att redovisa totala insatsen som ett belopp och därefter dra av de insatser som inte inbetalats så att det av eget kapital framgår de insatser som betalats in (nettot av dessa två belopp). Se dock K2-regler nedan.

Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska ekonomiska föreningar särredovisa medlemsinsatser under Bundet eget kapital.

K2-regler

K2 skiljer på begreppen Insats och Medlemsinsats.

Posten Medlemsinsatser i en bostadsrättsförenings balansräkning inkluderar enligt punkt 4.16 både insatser och upplåtelseavgifter. Om föreningen önskar särredovisa upplåtelseavgifter måste det göras i not.

Enligt punkt 7.2 är inte en återbetalning av en medlemsinsats en utgift eftersom det är en transaktion som minskar eget kapital i en förening.