Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Mindre företag

Indelningen i mindre och större företag syftar till att avgöra när olika bestämmelser ska tillämpas, t.ex. vilka företag som ska upprätta årsredovisning och vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen. För att fastställa om ett företag är mindre måste prövning ske om företaget är större. Om ett företag inte är större är det ett mindre företag. Med större företag menas enligt 1 kap. 3 § ÅRL företag som uppfyller minst två och samma av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • medelantalet anställda i företaget varit mer än 50 st.,

  • redovisad balansomslutning har uppgått till mer än 40 mkr,

  • redovisad nettoomsättning har uppgått till mer än 80 mkr.