Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Minoritetsintresse

K3-regler

Minoritetsintresse är enligt punkt 9.5A ett innehav utan bestämmande inflytande enligt inflytande i 7 kap. 9 § ÅRL.

Minoritetsintressen ska enligt punkt 9.6 i koncernbalansräkningen redovisas separat inom eget kapital. Minoritetsintressen ska i koncernresultaträkningen redovisas i direkt anslutning till posten Årets resultat.

Är eget kapital i dotterföretaget negativt, får minoritetsintresset i dotterföretaget enligt punkt 9.7 redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital endast om minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. Om minoritetsintresset inte redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital, ska dotterföretagets vinster efterföljande år räknas in i sin helhet i koncernens resultat till dess att dotterföretagets kapitalunderskott är täckt.