Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Normgivning

Normgivning sker av normgivande organ. Normgivning kan ske genom lagstiftning. Det normgivande organet är då Sveriges Riksdag. Tolkning av svensk redovisningslagstiftning är också en normgivning av normgivande organ såsom Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering.

Se även

IASB