Innehåll

IFRS innehåller dels allmänna bestämmelser om noter i IAS 1, vilket återges nedan, dels notkrav i olika standarder. Vissa standarder, exempelvis IFRS 7, fokuserar på notupplysningar. Här återges enbart generella bestämmelser om noter i IAS 1.

Noterna ska enligt IAS punkt 112

 1. innehålla information om grunden för upprättandet av de finansiella rapporterna samt de särskilda redovisningsprinciper som används enligt punkterna 117-124,

 2. innehålla den information som krävs enligt IFRS som inte lämnas på annan plats i de finansiella rapporterna, och

 3. tillhandahålla information som inte lämnas på annan plats i de finansiella rapporterna, men som är relevant för en förståelse av någon av rapporterna.

Ett företag ska enligt IAS 1 punkt 113, så långt det är praktiskt genomförbart, presentera noterna på ett systematiskt sätt. Ett företag ska för varje post i rapporterna över finansiell ställning och totalresultat, i den separata resultaträkningen (om sådan lämnas), och i rapporterna över förändringar i eget kapital och över kassaflöden ange hänvisningar till eventuell hänförlig information i noterna.

Ett företag ska enligt IAS 1 punkt 114 normalt redovisa noterna i nedanstående ordningsföljd, för att underlätta för användare att förstå de finansiella rapporterna och att jämföra dem med andra företags finansiella rapporter:

 1. uttalande om att IFRS tillämpas,

 2. översikt över betydande redovisningsprinciper som tillämpas,

 3. tilläggsinformation för poster som redovisas i rapporterna över finansiell ställning och totalresultat, i den separata resultaträkningen (om sådan lämnas), och i rapporterna över förändringar i eget kapital och över kassaflöden, i den ordning i vilken varje rapport och post redovisas, och

 4. andra upplysningar, inklusive

  • eventualförpliktelser och oredovisade avtalsenliga åtaganden, och

  • icke-finansiella upplysningar, såsom företagets mål och riktlinjer för riskhanteringen.

Ett företag kan enligt IAS 1 punkt 116 redovisa noter med information om grunden för upprättande av de finansiella rapporterna samt särskilda redovisningsprinciper som en separat del av de finansiella rapporterna.