Innehåll

Ett företag som övertagit ett annat företag genom fusion ska enligt BFNAR 2020:5 punkt 4.1 dels lämna upplysning om att detta allmänna råd har tillämpats, dels beskriva hur de övertagna tillgångarna och skulderna har värderats.

Ett större företag ska enligt punkt 4.2 i not för vart och ett av de företag som övertagits genom fusion lämna upplysningar om

  1. företagsnamn och organisationsnummer,

  2. fusionsdag,

  3. det belopp varmed det överlåtande företagets nettoomsättning och rörelseresultat ingår i det övertagande företagets resultaträkningen för tiden före fusionens registrering,

  4. den del av det överlåtande företagets nettoomsättning och rörelseresultat som inte redovisats i det övertagande företagets resultaträkning, och

  5. storleken av det överlåtande företagets tillgångar, skulder och obeskattade reserver omedelbart före övergången till det övertagande företaget, redovisade i en sammandragen balansräkning.