Ett årsbokslut som upprättas enligt BFL ska enligt 6 kap. 5 § ha följande noter:

  • Upplysning om redovisningsprinciper samt om företaget har ändrat redovisningsprincip.

  • Hur värdet av varje post som är anläggningstillgång har beräknats.

  • Hur stor del av totala skulder som ska betalas senare än ett år efter balansdagen.

  • Upplysning om ställda säkerheter med angivande av säkerheternas omfattning, art och form.

  • Upplysning om garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden samt eventuella förpliktelser.