Innehåll

Nuvärdet utgörs enligt K3 bilaga 1 av det diskonterade värdet av framtida kassaflöden.