Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Nyttjandeperiod

Bokslut

Enligt 4 kap. 4 § ÅRL ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period.

K3-regler

Nyttjandevärdet är enligt punkt 17.16 den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag eller det antal tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med tillgången av ett företag.

K2-regler

Nyttjandeperiod är enligt punkt 10.20 den tid som företaget avser att nyttja tillgången. K2 har lättnadsregler i punkterna 10.27, 10.30 och 10.31.