Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Offentliga bidrag/stöd

Offentliga bidrag är enligt K3 punkt 24.2 stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet.

Löpande bokföring

Erhållet offentligt bidrag i en stiftelse eller ideell förening krediteras ett konto bland huvudintäkterna i kontogrupperna 30-34. Erhållet bidrag i andra företag krediteras konto 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. Offentligt bidrag som avser förvärv av tillgång ska däremot normalt minska anskaffningsvärdet för tillgången.

Offentliga stöd bokförs inte.

K3-regler

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.3 redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.4 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång ska enligt punkt 24.5 minska tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt.

Ett offentligt bidrag ska enligt punkt 24.6 värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

I juridisk person får ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en omsättningstillgång enligt punkt 24.9 minska tillgångens anskaffningsvärde.

Enligt punkterna 36.8 och 37.10 ska en stiftelse respektive en ideell förening redovisa ett erhållet offentligt bidrag enligt särreglerna om bidrag i kapitel 36 respektive 37.

Upplysningar

Har anläggningstillgångar anskaffats med offentligt bidrag, ska enligt punkt 24.8 uppgift om anskaffningsvärde enligt ÅRL 5 kap. 3 § första stycket 1 avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde. Uppgift ska lämnas om bidragets storlek samtliga år som företaget nyttjar tillgången enligt p. 24.8 A.

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

  3. ansvarsförbindelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

K2-regler

Offentliga stöd ska enligt punkt 6.28 intäktsredovisas om det inte ska minska anskaffningsvärdet på en tillgång (punkt 9.14) eller skuldföras enligt punkt 17.4.

Offentliga stöd intäktsredovisas enligt punkt 6.27 om beslut om offentligt stöd har fattats senast på balansdagen. Stöd som hänför sig till ett räkenskapsår får redovisas som intäkt det räkenskapsåret även om beslut har fattats efter balansdagen men innan årsredovisningen avges.

Ett offentligt stöd som ska täcka kostnader ska enligt punkt 6.30 intäktsredovisas samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Avser stödet kostnader under flera räkenskapsår ska stödet fördelas och intäktsredovisas under dessa räkenskapsår. Avser stödet att täcka uppkomna förluster ska hela stödet intäktsredovisas under räkenskapsåret.

Offentliga stöd som avser att täcka rörelsekostnader ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter medan stöd som avser finansiella poster ska redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Ett offentligt stöd redovisas som skuld enligt punkt 17.4 om stödet är utbetalt till företaget och förenat med ovillkorlig återbetalningsskyldighet eller förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

När en tillgång finansieras helt eller delvis med offentliga bidrag ska bidraget enligt punkt 9.14 minska anskaffningsvärdet och inte redovisas som intäkt. Överstiger bidraget utgifterna för anskaffningen ska skillnaden redovisas som intäkt. Bidrag i form av skattereduktioner och skatteavdrag ska inte minska anskaffningsvärdet utan minska årets skattekostnad.

Återbetalas ett offentligt bidrag eller föreligger återbetalningsskyldighet ska tillgångens redovisade värde enligt punkt 9.15 ökas med motsvarande belopp.

Punkterna 9.14 och 9.15 gäller även för bidrag som en stiftelse (punkt 9.17) eller en ideell förening (punkt 9.19) tar emot.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Offentliga stöd ska enligt punkt 5.28 intäktsredovisas om det inte ska minska anskaffningsvärdet på en tillgång (punkt 8.14) eller skuldföras enligt punkt 16.4.

Offentliga stöd intäktsredovisas enligt punkt 5.27 om beslut om offentligt stöd har fattats senast på balansdagen. Stöd som hänför sig till ett räkenskapsår får redovisas som intäkt det räkenskapsåret även om beslut har fattats efter balansdagen men innan årsredovisningen avges.

Ett offentligt stöd som ska täcka kostnader ska enligt punkt 5.30 intäktsredovisas samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Avser stödet kostnader under flera räkenskapsår ska stödet fördelas och intäktsredovisas under dessa räkenskapsår. Avser stödet att täcka uppkomna förluster ska hela stödet intäktsredovisas under räkenskapsåret.

Offentliga stöd som avser att täcka rörelsekostnader ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter medan stöd som avser finansiella poster ska redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Ett offentligt stöd redovisas som skuld enligt punkt 16.4 om stödet är utbetalt till företaget och förenat med ovillkorlig återbetalningsskyldighet eller förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

När en tillgång finansieras helt eller delvis med offentliga bidrag ska bidraget enligt punkt 8.14 minska anskaffningsvärdet och inte redovisas som intäkt. Överstiger bidraget utgifterna för anskaffningen ska skillnaden redovisas som intäkt. Bidrag i form av skattereduktioner och skatteavdrag ska inte minska anskaffningsvärdet utan minska årets skattekostnad.

Återbetalas ett offentligt bidrag eller föreligger återbetalningsskyldighet ska tillgångens redovisade värde enligt punkt 8.15 ökas med motsvarande belopp.

Se även uppslagsordet Bidrag i Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...