Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Övriga skatter

Bokslut

Övriga skatter konteras normalt på konto 8980 Övriga skatter.

K3-regler

Övriga skatter som redovisas i resultaträkningen, innefattar enligt RedR 1 punkt 4.8 skatter som inte har karaktär av inkomstskatter. De ska redovisas här bara i den mån skatten, enligt god redovisningssed, inte ska redovisas på annan plats i resultaträkningen.

K2-regler

Enligt punkt 4.4 redovisas belopp endast undantagsvis i posten Övriga skatter.