Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Övriga skatter

Bokslut

Övriga skatter som redovisas i resultaträkningen, innefattar skatter som inte har karaktär av inkomstskatter. De ska redovisas här bara i den mån skatten, enligt god redovisningssed, inte ska redovisas på annan plats i resultaträkningen. För närvarande förekommer det inga svenska skatter som faller i denna post. Ett exempel på en utländsk skatt som hör hemma under Övriga skatter är exempelvis förmögenhetsskatt som betalas av företaget.

Övriga skatter konteras normalt på konto 8980 Övriga skatter.