Innehåll

Kontanta in- och utbetalningar ska enligt 5 kap. 2 § BFL som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. En butik som har söndagsstängt ska därmed bokföra lördagens kontanta transaktioner senast på måndagen.

Om det är mer än några dagar mellan den dag affärshändelsen inträffade och påföljande arbetsdag ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.2 kontanta in- och utbetalningar bokföras senast dagen efter den dag affärshändelsen inträffade. Så kan vara fallet om företaget deltar i mässor. När mässan håller på sker bokföring påföljande arbetsdagen. När mässan avslutas ska bokföring ske senast dagen efter.