En nyemission som är beslutad och tecknad men som ännu inte har registrerats av Bolagsverket benämns ofta pågående nyemission. Om det finns kapital som ännu inte betalts in ska detta redovisas som en fordran under en särskild post bland företagets tillgångar benämnd Tecknat men ej inbetalt kapital.

Löpande bokföring

Den delen av nyemissionen som motsvarar kvotvärdet krediteras konto 2082 Ej registrerat aktiekapital. När Bolagsverket registrerat nyemissionen debiteras konto 2082 och konto 2081 Aktiekapital krediteras.

Resterande del av nyemissionen krediteras konto 2087 Bunden överkursfond eller 2097 Fri överkursfond.

K3-regler

Enligt RedR 1 punkt 5.12 kommentar 32 ska posten Aktiekapital enbart innehålla det aktiekapital som är registrerat hos Bolagsverket. Den delen av aktiekapitalet som ännu inte har registrerats redovisas i posten Pågående nyemission under rubriken Bundet eget kapital. Resterande del av nyemissionen ackumuleras i posten Överkursfond.

K2-regler

Enligt punkt 4.12 ska en beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission redovisas i posten Ej registrerat aktiekapital. Den del av nyemissionen under året som överstiger aktiernas kvotvärde tillförs överkursfonden.

Se uppslagsordet Nyemission av aktier i Rätt Bolagsrätt.