Innehåll

Ett pensionsåtagande är ett resultat av ett avtal med anställda om en ersättning som utgår efter avslutad anställning. Anställda arbetar normalt upp denna rätt under sin anställningstid och företaget kostnadsför detta löpande. Ett pensionsåtagande kan lösas på en mängd olika sätt men några vanliga är pensionsförsäkring, PRI, kapitalförsäkring med direktpension och pensionsstiftelse.

Ett sätt är att arbetsgivaren säkerställer sin pensionsutfästelse genom redovisning av pensionsskuld i balansräkningen enligt lagen (1967:537) om tryggande av pensionsutfästelse, t.ex. genom anslutning till FPG/PRI-systemet. PRI lämnar årligen uppgift om pensionsskuldens storlek. Arbetsgivaren kan också säkerställa sitt pensionsåtagande genom att sätta av medel till en pensionsstiftelse. Under perioden utbetalda pensioner och avsättningen till pensionsstiftelsen redovisas som en rörelsekostnad med avdrag för gottgörelser från pensionsstiftelsen.

Arbetsgivaren är skyldig att betala en särskild löneskatt på pensionskostnader och har dessutom skyldighet att betala en särskild punktskatt i form av en avkastningsskatt på pensionsmedel.

Löpande bokföring

Premier för pensionsförsäkring debiteras normalt konto 7410 Pensionsförsäkringspremier (BAS 2023). Förändring av pensionsskuld bokförs på konto 7420 Förändring av pensionsskuld. I den mån företaget behöver täcka upp för att en pensionsstiftelse inte har en förmögenhet som täcker företagets pensionsåtagande bokförs förändring av företagets förpliktelser på konto 7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital. Utbetalda pensioner - direkt, via PRI eller motsvarande - debiteras konto 7460 Pensionsutbetalningar.

Erlagda förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter till FPG/PRI eller motsvarande debiteras konto 7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter.

Bokslut

Försäkringsbolaget meddelar vilket belopp som i bokslutet ska avsättas till pensioner. För PRI-anslutna företag ska den del av pensionsskulden som avser PRI-pensioner krediteras konto 2211 Avsättningar för PRI-pensioner och resten krediteras konto 2219 Avsättningar för övriga pensioner, avsättningar. Om arbetsgivaren i stället avsatt medel i en fristående pensionsstiftelse debiteras avsättningen konto 7441 Avsättning till pensionsstiftelse. Avkastningen på kapitalet krediteras konto 7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse. Det likvidkonto som tillgodoförs avkastningen debiteras, t.ex. konto 1940 Bank. Den faktiska pensionsskulden omfattar såväl aktuella som framtida avtalade pensioner. Räkenskapsårets ökning av pensionsskulden debiteras konto 7420 Förändring av pensionsskuld och en minskning krediteras kontot.

Den ränta som ingår i ökningen av skulden för PRI-pensioner behandlas som en avdrags-/korrigeringspost. Konto 7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad krediteras därför och konto 8412 Räntedel i årets pensionskostnad debiteras.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 redovisar pensionsåtagande enligt kapitel 28 Ersättningar till anställda. När ett företag har förmånsbestämda planer har företagen enligt punkt 28.14 ett grundläggande val mellan att redovisa enligt:

  • IAS 19 Ersättningar till anställda, eller

  • enligt de förenklingsregler som återfinns i punkterna 28.18-28.22.

En pensionsförpliktelse vars värde uteslutande är beroende av värdet på en av företaget ägd tillgång, vanligen en kapitalförsäkring, där tillgång och förpliktelse inte får kvittas (punkt 28.12 A) och där förpliktelsens storlek bestäms av tillgångens värde. Ett sådant pensionsåtagande värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde.

För mer information om värdering av kapitalförsäkring, se RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar.

Förenklingsreglerna i punkterna 28.18-28.22 avser redovisning av

  • förmånsbestämd plan i de fall en pensionspremie betalas som då redovisas som en avgiftsbestämd plan (punkt 28.18),

  • pensionsförpliktelse som är tryggade genom överföring av medel till en pensionsstiftelse där enbart den delen av förpliktelsen som inte täcks av pensionsstiftelsens förmögenhet ska redovisas i företaget (punkt 28.19),

  • förmånsbestämd plan som finansieras i egen regi och där en beloppsuppgift erhålls från extern part och som ska värderas enligt denna beloppsuppgift (punkt 28.21), samt

  • pensionsförpliktelser i utländska dotterföretag där det är tillåtet att värdera pensionsförpliktelser i dotterföretag enligt lokala regler (punkt 28.22).

Det absolut vanligaste är att företag väljer att tillämpa förenklingsreglerna i K3 och inte reglerna i IAS 19.

Avkastningsskatt får enligt punkt 28.15 inte ingå i pensionsskulden avseende förmånsbestämda planer.

Företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt för alla temporära skillnader som uppkommer vid redovisning av pensioner i juridisk person såväl som i koncernen.

K2-regler

Enligt K2 ska ett pensionsåtagande redovisas som en avsättning enligt följande:

Ett åtagande om pension som uteslutande är beroende av värdet på en av företaget ägd tillgång, ofta en kapitalförsäkring, ska enligt punkt 16.16 tas upp till tillgångens redovisade värde, dvs. det är tillgångens värde som styr avsättningens storlek. För mer information om värdering av kapitalförsäkring, se RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar.

Övriga pensionsåtaganden ska enligt punkt 16.16 tas upp till värdet enligt allmän pensionsplan eller kapitalvärdet beräknat enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Har företaget valt att trygga pensionsåtagandena genom överföring av medel till en pensionsstiftelse ska en avsättning redovisas endast om stiftelsens förmögenhet understiger åtagandet. Avsättningen ska tas upp till det värde som inte täcks av pensionsstiftelsens förmögenhet värderad enligt 3 kap. 3 § SL. Det innebär att företaget först ska kontrollera om stiftelsens tillgångar är tillräckligt stora för att täcka företagets pensionsåtagande. Om svaret är ja behöver inte företaget göra något. Om svaret är nej måste företaget göra en avsättning för mellanskillnaden mellan pensionsåtagandet och stiftelsens förmögenhet.

Särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska enligt punkt 16.17 beräknas på pensionsåtagandets redovisade värde och med aktuell skattesats. Företaget ska även göra en avsättning om skyldigheten att betala särskild löneskatt inträder först i samband med att pensionen betalas ut. Avsättningen redovisas i posten Övriga avsättningar. Omfattar ett pensionsåtagande som säkrats med en kapitalförsäkring eller liknande tillgång både pension och särskild löneskatt får dock summan enligt punkt 16.18 redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Återföring av pensionsavsättningar får endast göras om återföringen inte står i strid med tryggandelagen, se punkt 16.19.

Företag som tillämpar K2 ska inte redovisa uppskjuten skatt så den skattemässiga statusen på företagets pensionsavsättningar påverkar enbart aktuell skatt.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt kapital 15 gäller motsvarande regler som enligt K2 ovan.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i sin koncernredovisning följa punkterna 57-131 i IAS 19 Ersättningar till anställda. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Dessutom ska uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader.

Angående avsättningar till pensionssparkonton, pensionsförsäkring.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 39 § ÅRL lämna upplysning i not om kostnadsförda pensionskostnader med uppdelning mellan ersättningar till styrelse, VD och motsvarande befattningshavare samt övriga anställda. I ett publikt aktiebolag som är större, ska enligt 5 kap. 40 § ÅRL upplysningarna lämnas för var och en av styrelseledamöterna och VD.

Enligt 5 kap. 41 § ÅRL ska större företag upplysa om det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, VD och motsvarande befattningshavare. I ett publikt större aktiebolag ska enligt 5 kap. 41 § ÅRL upplysningarna lämnas för var och en av styrelseledamöterna och VD. Upplysningsplikten gäller enligt 5 kap. 42 § ÅRL även tidigare styrelseledamöter och VD. Enligt 5 kap. 43 § ÅRL jämställs styrelsesuppleanter med styrelseledamöter och VD med VD.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare får inga avsättningar göras i det förenklade årsbokslutet.

Se uppslagsordet Pensionsskuld i Rätt Skatt, samt uppslagsordet Pension i Rätt Lön.