Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Pensionskostnad

 

Pensionskostnader är en typ av det som i K3 kapitel 28 benämns ersättningar efter avslutad anställning, dvs en förmån som byggs upp under anställningstiden men där ersättningen erhålls när personen gått i pension. Tidpunkten för pensioneringen styrs av lagstiftning, avtal och det egna valet.

Löpande bokföring

Pensionskostnader debiteras kontogrupp 74 Pensionskostnader (BAS 2020).

K3-regler

Avgifter för avgiftsbestämda planer kostnadsförs löpande enligt punkt 28.13. Enligt lättnadsregeln i punkt 28.18 gäller detsamma för förmånsbestämda planer om en pensionspremie betalas.

När ett pensionsåtagande är uteslutande beroende värdet på en av företaget ägd tillgång, ofta en kapitalförsäkring, uppstår en pensionskostnad när inbetalning görs till kapitalförsäkring.

Vid förmånsbestämda planer i egen regi bestäms skulden efter besked om belopp från en utomstående part, exempelvis PRI, se punkt 28.21.

K2-regler

Enligt punkt 7.11 ska premier på individuell pensionsförsäkring, som skattemässigt är så kallad p-försäkring, kostnadsföras när pensionspremien betalas. Preliminära premier på pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring där avräkningen baseras på utbetald lön ska kostnadsföras när lönekostnaden redovisning. Särskild löneskatt på pensionskostnader kostnadsför när pensionskostnaden redovisas.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 6.11 ska premier på individuell pensionsförsäkring, som skattemässigt är så kallad p-försäkring, kostnadsföras när pensionspremien betalas. Preliminära premier på pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring där avräkningen baseras på utbetald lön ska kostnadsföras när lönekostnaden redovisning. Särskild löneskatt på pensionskostnader kostnadsför när pensionskostnaden redovisas.

K1-regler

Enligt K1 får inga avsättningar göras i det förenklade årsbokslutet.

Se uppslagsordet Pensionskostnad i Rätt Skatt, samt uppslagsordet Pension i Rätt Lön.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%