Pensionskostnader är en typ av det som i K3 kapitel 28 benämns ersättningar efter avslutad anställning, dvs. en förmån som byggs upp under anställningstiden men där ersättningen erhålls när personen gått i pension. Tidpunkten för pensioneringen styrs av lagstiftning, avtal och det egna valet.

Löpande bokföring

Pensionskostnader debiteras kontogrupp 74 Pensionskostnader (BAS 2023).

K3-regler

Avgifter för avgiftsbestämda planer kostnadsförs normalt löpande enligt punkt 28.13. Enligt lättnadsregeln i punkt 28.18 gäller detsamma för förmånsbestämda planer om en pensionspremie betalas.

När ett pensionsåtagande är uteslutande beroende värdet på en av företaget ägd tillgång, ofta en kapitalförsäkring, uppstår en pensionskostnad när inbetalning görs till kapitalförsäkring eftersom avsättningen enligt punkt 28.12A redovisas till tillgångens redovisade värde.

Vid förmånsbestämda planer i egen regi bestäms skulden efter besked om belopp från en utomstående part, exempelvis PRI, se punkt 28.21.

K2-regler

Enligt punkt 7.11 ska premier på pensionsförsäkring kostnadsföras när intjänandet sker om premien baseras på lön m.m. eller på annat sätt är kopplat till ett intjänande. Övriga premier kostnadsförs när pensionspremien betalas eller, om premien inte betalats på balansdagen, det räkenskapsår åtagandet ingicks.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 6.11 ska premier på pensionsförsäkring kostnadsföras när intjänandet sker om premien baseras på lön m.m. eller på annat sätt är kopplat till ett intjänande. Övriga premier kostnadsförs när pensionspremien betalas eller, om premien inte betalats på balansdagen, det räkenskapsår åtagandet ingicks.

K1-regler

Enligt K1 får inga avsättningar göras i det förenklade årsbokslutet.

Se uppslagsordet Pensionskostnad i Rätt Skatt, samt uppslagsordet Pension i Rätt Lön.