Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse är enligt 9 § i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. en av arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. En pensionsstiftelse ska ha ett namn som inkluderar ordet pensionsstiftelse.

En pensionsstiftelse är enligt 2 kap. 3 § BFL alltid bokföringsskyldig enligt BFL.

En pensionsstiftelse kan inte enligt 1 kap. 2 a § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag vara bolagsman i ett handelsbolag.

Se uppslagsordet Pensionsstiftelse i Rätt Skatt.