Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Personalstiftelse

 

En arbetsgivare kan enligt 27 § i lagen (1976:531) om tryggande av pensionsfästelse m.m. (tryggandelagen, TL) bilda en personalstiftelse vars ändamål är att till anställda/efterlevande främja annan välfärd än lön, pension eller annan förmån som arbetsgivaren enligt anställningsavtal eller liknande är skyldig att betala. Arbetsgivaren har rätt att i stiftelseurkunden förorda att stiftelsen endast ska omfatta en viss grupp av arbetstagare eller efterlevande. Personalstiftelsen ska ha ett namn som ska innehålla ordet personalstiftelse.

En personalstiftelse kan inte enligt 1 kap. 2 a § vara bolagsman i ett handelsbolag.

En personalstiftelse får enligt 28 § TL inte ha en fordran på arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har enligt 29 § TL rätt att varje räkenskapsår gottgöra sig från personalstiftelsens medel för de utgifter som arbetsgivaren haft inom ramen för stiftelsens ändamål. Finns ytterligare medel tillgängliga förfogar stiftelsen över dessa i den mån stiftelsens styrelse i samråd med arbetsgivaren prövat att medlen inte behövs för gottgörelser till arbetsgivaren under de närmaste tre åren. Stiftelsen kan vägra gottgörelse om stiftelsen skulle behöva avstå från fast egendom som nyttjas för personalens välvärd eller från medel som fordras för underhåll och skötsel av sådan egendom.

Belopp som sätts av till en personalstiftelse enligt tryggandelagen är enligt 16 kap. 14 § IL avdragsgill.

Se uppslagsordet Personalstiftelse i Rätt Skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%