Innehåll

Posten tar ut en fast årsavgift i förskott för postbox.

Löpande bokföring

Eftersom avgiften avser en kostnad för postförvaring, jämförbar med kostnader för postbefordran, kan den debiteras konto grupp 62 Tele och post (BAS 2023). Alternativt bokförs postboxavgiften på samma sätt som avgifter för finansiella tjänster.

Bokslut

Eftersom avgiften tas ut i förskott, kan vid bokslutet den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen, redovisas som en förutbetald kostnad (fordran) om det är en väsentlig post. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras det konto som använts, t.ex. konto 6250 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.