Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Presentkort/presentcheckar

I vissa branscher är det vanligt att företag säljer presentkort eller presentcheckar. Så länge inte presentkortet är inlöst, har företaget som sålt presentkortet fått ett förskott från en framtida kund och har därmed en skuld till innehavaren. Eftersom presentkortet bokförs som en skuld, gärna på konto 2421 Ej inlösta presentkort (BAS 2021), behövs ofta en förteckning som löpande uppdateras med sålda och inlösta presentkort. När kunden betalar med presentkortet eller presentchecken, uppstår företagets intäkt och företagets skuld till kunden upphör. Detsamma gäller presentkort i form av blomstercheckar, biocheckar, tårtcheckar och liknande checkar.

Företag ger ibland presentkort/värdecheckar som bara kan utnyttjas i den egna butiken på ett visst nominellt belopp till kunder för inköp av varor i företagets verksamhet. När kunderna utnyttjar presentkortet/värdechecken får företaget ingen betalning - därför föreligger enligt Skatteverket ingen omsättning som ska registreras i kassaregistret och någon utgående moms ska inte heller redovisas. (Detta hände när presentkortet såldes.) Enligt såväl K3 som K2 sker försäljningen normalt i samband med uttaget av varan ske.

Verifikationsunderlag vid inlösen av presentkort/presentcheckar utgörs normalt av det stämplade eller makulerade presentkortet eller värdechecken (för att det inte ska gå att återanvända presentkortet/presentchecken).

En värdecheck som en kund löser in är för företaget en slags lämnad rabatt till kunderna, rabatter, jfr gratispizza, gratisklippning som därmed innebär att försäljningspriset, och därigenom också den redovisade intäkten, har ett lägre belopp. Eftersom beloppet inklusive rabatten är det verkliga värdet på försäljningen så är det detta belopp som redovisas som intäkt i kontoklass 3. Om företaget vill kan konto 3731 Lämnade kassarabatter användas för värdecheckens värde Observera dock att SKVs regler för gåvor till kunder respektive för gåvor till anställda måste följas.

Kammarrätten i Göteborg (mål nr 125-130-09) skriver att eftersom den allmänna preskriptionstiden är tio år ska oinlösta presentkort intäktsföras först efter tio år. Fram till dess ska ännu ej inlösta presentkort hanteras som förskott.

Löpande bokföring

Vid försäljning:

Presentkortsförsäljningen debiteras t.ex. konto 1910 Kassa och krediteras konto 2420 Förskott från kunder, alternativt konto 2421 Ej inlösta presentkort (BAS 2021).

Vid inlösen:

När presentkortet används som betalningsmedel debiteras tidigare använt konto, t.ex. konto 2421 Ej inlösta presentkort. Det försäljningskonto som transaktionen gäller krediteras, t.ex. konto 3010 Försäljning, och ett motsvarande konto för utgående moms krediteras med momsen. Om försäljningssumman är större än presentkortsbeloppet måste kunden betala mellanskillnaden, t.ex. kontant eller med check.

Bokslut

I balansräkningen redovisas under räkenskapsåret försålda presentkort/presentcheckar vilka per balansdagen ännu ej lösts in normalt under rubriken Kortsiktiga skulder och i posten Förskott från kunder.

Se uppslagsorden Presentkort och Voucher i Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...